Regulamin

1. Dane identyfikacyjne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.minibe.pl prowadzony jest przez Kamila Szarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LBM Kamil Szarek z siedzibą w Tarnowie Podgórnym 62-080, przy ul. Poznańskiej 13, NIP 763-193-95-75; REGON 300532851.
 2. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: minibe@minibe.pl lub pod numerami telefonu: +48510111103, +48509740509.
 3. Wszelkie zawiadomienia, informacje, a w szczególności reklamacje, Klienci mogą składać na adres korespondencyjny:

LBM Kamil Szarek

ul. Poznańska 13

62-080 Tarnowo Podgórne

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.minibe.pl, a także prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep internetowy.
 2. Sklep internetowy www.minibe.pl oferuje sprzedaż detaliczną.
 3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

3. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem www.minibe.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel (Sprzedawca) – LBM Kamil Szarek, ul. Poznańska 13, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 763-193-95-75, REGON 300532851.
 3. Klient (Kupujący) – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu; Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Konto Klienta – panel zawierający dane Klienta, historię zamówień oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz nabywania w nim produktów.

4. Ochrona danych osobowych

 1. Właściciel Sklepu internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu internetowego wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 2. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu (a) realizacji umowy, (b) jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o produktach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
 3. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

5. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu internetowego

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania jego asortymentu i składania zamówień, Klient powinien posiadać:
  1. urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. adres poczty email.
 2. Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które zapewniają bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiegają pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.
 3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów oraz praw autorskich. Ponadto Klient zobowiązany jest do podawania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz nie umieszczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do korzystania ze Sklepu minibe.pl, w tym do przeglądania jego asortymentu i składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  4.1) posiadanie komputera, laptopa albo innego urządzenia elektronicznego z zalecaną minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, które umożliwia korzystanie z sieci Internet przy użyciu przeglądarki internetowej:

  a) - Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

  b) - Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

  c) - Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

  d) - Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

6. Konto Klienta

 1. Klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym (założyć Konto Klienta) poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego, podanie adresu email oraz utworzenie hasła. Ponadto warunkiem utworzenia Konta Klienta jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procedury rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne w celu utworzenia Konta Klienta.
 2. Posiadanie Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolne i bezpłatne. Klient posiadający Konto może korzystać z dodatkowych funkcji m.in. dodawania produktów do ulubionych, śledzenia historii zamówień i statusu złożonego zamówienia, otrzymywania powiadomień o promocjach, o zmianach Regulaminu.

7. Zamówienia

 1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.
 2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.minibe.pl.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu w momencie składania zamówienia.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 3, w celu realizacji i obsługi zamówienia, Klient jest zobowiązany przy składaniu zamówienia do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony www.minibe.pl wybrać produkt(y), wskazać miejsce ich dostarczenia, sposób płatności oraz wypełnić dane w formularzu zamówienia (chyba, że Klient skorzysta z Konta Klienta). Zatwierdzone przez Klienta (przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) i przesłane do Sprzedawcy zamówienie, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę wywołuje skutki prawne, w tym obowiązek zapłaty.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza wybór produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili złożenia zamówienia, zgodnie z ich opisem i ceną oraz złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży tych produktów.
 7. Zamówiony produkt może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innych krajów.
 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca na adres poczty elektronicznej, wskazany w zamówieniu, prześle w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania zamówienia.
 9. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta w formie elektronicznej zawiera:
 10. dane Sklepu internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu;
 11. opis produktu;
 12. cenę zamówienia (jednostkową i łączną produktów, w tym podatek VAT oraz koszty wykonania umowy, w tym płatności i dostawy);
 13. formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi wysyłka zamówienia oraz adres dostawy;
 14. sposób płatności;
 15. informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni wraz ze wzorem formularza;
 16. Regulamin sklepu internetowego.
 17. Po dokonaniu płatności za zamówienie przez Kupującego, zgodnie z punktem 8 niniejszego Regulaminu i uznaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy, Sprzedawca prześle w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania płatności oraz przyjęcie zamówienia do realizacji. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

8. Cena i sposób zapłaty

 1. Wszystkie znajdujące się w Sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie www.minibe.pl są ceną brutto wyrażoną w PLN, która zawiera podatek VAT.
 3. Cena nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat, które każdorazowo zostaną doliczane do sumy zamawianych produktów oraz wskazane w trakcie składania zamówienia.
 4. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sprzedawcę i Klienta, jest cena produktu podana na stronie Sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
  1. z góry przed odbiorem zamówienia - płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. płatność przelewem za pośrednictwem m.in. serwisu PayPal/PayU.
 6. W przypadku wyboru opcji płatności z góry, Klient jest zobowiązany uiścić cenę w ciągu 4 dni od otrzymania od Sprzedawcy w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia.W przypadku braku płatności w ww. terminie, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z przypomnieniem i dodatkowym terminem 3 dni na dokonanie płatności. W przypadku braku wpłaty za zamówienie (tj. niezaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy) w dodatkowym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 7. Kupujący zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

9. Dostawa produktów

 1. Koszty dostawy są wskazywane przy składaniu zamówienia.
 2. Dostawa produktów następuje za pośrednictwem kuriera.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 21 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Natomiast termin dostarczenia przesyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy.
 4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 5. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący uprawniony jest zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

10. Odstąpienie od umowy - Pobierz wzór

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu internetowego jako Konsumentów

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres: LBM Kamil Szarek, ul. Poznańska 13, Tarnowo Podgórne 62-080.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny za zamówienie w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu zakupionego produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 9. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem, niewłaściwy montaż i użytkowanie.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach, m.in.:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienie indywidualne);
  2. świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta.

11. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia produktu posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłać go do Sprzedawcy (LBM Kamil Szarek, ul. Poznańska 13, 62-080 Tarnowo Podgórne). Kupujący może także opisać wadę bez wykorzystania formularza Sprzedawcy. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, datę zakupu produktu, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (faktura, paragon).
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem (jego elementem) przez Sprzedawcę. W przypadku wskazania przez Klienta przy zgłoszeniu adresu email, odpowiedź będzie przesłana na podany adres.

12. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje o produktach zamieszczonych na stronie internetowej www.minibe.pl nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zamówienia dokonane przed zmianą będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.minibe.pl, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a ponadto w siedzibie Sprzedawcy.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.01.2017 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia.